ROHATEC     V pátek odpoledňa 14. 12. 2018 sme zajely zazpívat vedle,  kúsek za koleje, do městečka Rohatca. 
Pozvla nás paní Homolová, předsedkyně Spolku pro zdravotně postižené občany v Rohatci.

     Zazpívaly sme sadu folklorních písniček, přidaly sme aj scénku s Jozéfkem a potom sme předvédly starodávný adventní zvyk, kerý sa už aj z Ratiškovic pomály začíná vytrácat.  Je to nosení Panny Marie na nocleh. Při tem psaní mňe ide myšlenka, že by bylo dobré příští rok nosit Pannu Mariu aj do rodin do domů, né enom na pódium, jako ukázku folklorní tradice. Aby sa ty naše zvyky udržaly živé, opravdové a né v jevištním provedení. Snáď sa nám to příští rok podaří. 

      Po vystoupení sme si poslechly proslov místního pana starosty Jarmila Adamce. Zaujal nás krásnýma slovama, básničkú a milým přístupem ke všeckým kolem, tož sme sa sním aj daly vyfotografovat na památku.

 
 Potom Bohďu napadlo, že sa zajdeme podívat do místní kavárny. Po chvilce přemýšlání a váhaní, aesli ano nebo né, sme tam vyrazily. 
     Paní majitelka Vanda byla velice překvapená , když sme sa tam objevily v krojách.  Pozvala nás na pohárek a ukázala nám kavárnu aj vinárnu. 
     Za to sme jí zazpívaly slovácké písničky aj koledy, rozlúčily sa 
a nasedly do hasičského mikrobusu. Přejely sme koleje a byly sme doma.
     Bylo to pěkné páteční odpoledňa. Hřál nás z teho dobrý pocit a možná aj tá štamprla z kavárny a eště rúža v ruce, kerú sme si odvážaly na památku z vystúpení. STODVACÁTINY


     Další oslava v sobotu 24. 11. 2018 na Orlovni 
Věrky a Emila Součkových. 

A námět na scénku sa přímo nabízal, protože Věrka je paní učitelkú v mateřskej školce - takže děcka ze školky.

A po předvedení dárku pro oslavencú si děvčata hodily jedno selfíčko. A všecky sa na to vymalovaly stejnú rtěnkú od Šárky :-)
Pozor, nachystat sa, vyletí ptáček!
FRANCIE

    
    
Radka, Bohdanka, Hanka, Dáša, Laďka, Jana, Marcela, Šárka, Peťa a Peťa
Dnes 1. 11. 2018, skoro ráno, o třech hodinách vyrazily nekeré Žeušky do přátelského města Vouziers ve Francii. Jedú autobusem společně s chlapama z mužského sboru, s ratiškovskú dechovkú a zástupcama našej obce.

     Tož, nech jim cesta rychle ubíhá a ať šťastně dojedú tam aj spátky. Po návratu přidám fotky a jejich zážitky ze zahraničního turné.

VINŠUJEME CHLAPOM ZE SBORU K JEJICH 20 VÝROČÍ.


     V pátek 26. října měli chlapé z mužského sboru jubilejní oslavu. Kdo došel, nemoh litovat. Zpěv a muzika sa nésly Spolkovým domem dobré dvě hodiny, esli né aj dél. 
My sme sa přidaly mezi gratulntů také. Zazpívaly sme sadu písniček z Ratiškovic a jednu sme si dovolily přidat z Kopanic.  Na cimbál nás doprovodil Ríša Mokrý a věkový průměr došla snížit najmenší Ženuška Klárka Tomečková. (Na pódiu sa jí zalíbila dírka v podlaze, až sme měly strach, že z ní nevytahne prsteček).

     Video od Tondy Vrby je tady: https://youtu.be/EvnZTmJXSk8

     Na samý konec si chlapé přáli Svatého Urbana, tož aj teho sme jim opatřiy a společně s ním zopakovaly scénku ze zpívání na Slavíně.  
Video: https://youtu.be/qC5bJy9m-p4

NAROZENINY DÁŠI

S narozeninama sa letos roztrhl pytel. Nestíháme ani pořádně zpívat, vymýšláme překvapení pro kamarády nebo pro naše kamarádky z Ženušek. Tak aj túto sobotu ideme v 16 hodin povinšovat Dáši k jejímu krásnému jubileu.

Co předvedem? Čím ju překvapíme? To nám bylo jasné  hned, ale potom to nachystat, vymyslet detaily, rozdělit, co kdo řekne - asi nejtěžší část programu, protože je teho tolik, že si skáčeme do řeči :-)
Oprášily sme "Ženuškobus" - náš dopravní prostředek, kerý ležal pomály 5 rokú na húře u Mokrých. A vyrazily sme s ním na púť. Vézl nás řidič Jenda Kordula, protože s iným šoférem bysme neměly odvahu jet. Nebo on s nama? Aj tak nejak to nakonec može byt.
 Scházáme sa na zastávce, neseme si potřebné zavazdla a vlastně ani nevíme, kam jedeme. Asi do Žarošic, tam sa jezdí v září.....Ale co to? Cesta najednú vede přes Alpy......A už jedeme na jih, a sme tam! Kde? V Ří........mě. A Dáša za nama doletí letadlem, dostala to dárkem.

(A protože su nemocná a nemoha sem tam s vama byt, prosim, pošlite mě fotky nebo aj video, přidám to sem na pmátku.)

ZPÍVÁME NA VÝSTAVĚ "NA KAMENI"V nedělu 16. 9. 2018 ve 14:00 hodin jsme si udělaly VEŘEJNÚ ZKÚŠKU na výstavě v domku "NA KAMENI".
    
 Ani náhodú sme si nepomyslely, že budeme mět tak početné publikum. Šly sme do teho s tým, že zazpíváme, když sa sejde víc návštěvníků a tým jim spestříme nedělní odpoledně. Navíc sme na posledních zkúškách víc chystaly scénky na narozeninové oslavy, než abysme trénovaly hlasivky......

     Ve dvě hodiny už na dvoře "na kameni" nebylo na lavečkách před pódiem volné místo. Lidé postávali aj kolem dokola dvorka ve stavení.      Honem sme si řekly, co zazpíváme, nastúpily sme na pódium a zanotovaly ve třech vstupech naše připravené sady písniček. 

     Potom sme přidaly eště dvě společné "Veselá je dědina"
 a "V dobrém sme sa zešli". Nakonec zazněla Česká a Slovenská hymna, né enom proto, že máme výročí 100 let oslav republiky, ale také proto, že v první řadě seděli hosté ze Slovenska. 
  

   Příjemná hodinka utékla, lidé sa pomáli rozešli po stavení, aby si prošly výstavu a my sme sa mohly rozejít s dobrým pocitem dom.
     
     Děkuju všeckým Ženuškám že si udělaly čas a došly udělat radost velkému počtu návštěvníkú výstavy. 
     


NAROZENINY Roberta Blahy

     Byla sobota,1. září 2018. Po dlúhej době pršalo, dalo by sa řéct, že lélo jak z konvy. S palazórama sme sa  začaly scházat kolem 16 hodiny u Orlovně. Liduščin manžel Robert, vedoucí mužského sboru, varhaník a klávesista sboru pro občanské záležitosti, slavil významné životní výročí. Tož u chlapa sa to može prozradit, že měl 50tiny. 

   Už nekolik týdňú (asi dva) sme na zkúškách vymýšlaly a chystaly překvapení - Múze. Představovaly sme Robertovy vlastnosti a lúbaly sme ho, aby si ty svoje kladné stránky v sobě utužil.
Vymyslely sme taneček s choreografickýma kúskama, zatancovaly "Spadl z pece holúbek" a Jana nechála nahrát písničku s přáním věnovaným přímo Robertovi. Doufáme, že si to oslavenec náležitě užil, hlavně aj s Llidkú, protože jich došla starostka znovu oddat a připomenút jim, co si kdysi slíbili. Syn Marek jim k temu krásně zahrál na husle a sbor pro občanské záležitosti zazpíval, zazněla aj básnička. Šak aj svědci to možú dosvědčit. 
     Video je trochu rozostřené, to asi jak kameraman dojetím bečal a zarosil čočku :-)
 https://youtu.be/G3n9HH9vn6k 

 

     
   

KLENOTNICE - FESTIVAL KYJOVSKÉHO DOLŃÁCKA   Po dvoch rokách sa chystal  milocký festival a nám sa ozval Josef Varmuža, autor pořadu Klenotnica,  že by nás rád zařadil do programu. A protože sú prázdniny a doba dovolených, slíbilo svoju účast 10 Ženušek. Že nás ale nakonec bude enom 8, mosely sme sa pomíchat mezi prvním a druhým hlasem.
     Program sme vymýšlaly a nekolikrát měnily, takže na samotné vypilování nám zostály dvě zkúšky včetně generálky s bubeníkem Peťú a cimbalistú Ríšú.
     Sobota navečer, horko jak v peci, jedeme hasičksým mikrobusem, potíme sa jak v sauně a přemýšláme, esli nás Jenda neveze do tych Milotic nejak dlúho. Ale to proto, že sa jede na Vacenovice (pro Ríšu a Danku, aby nemosely šlapat přes celé Raťky ke Spolkovému domu). 
      Dorazily sme do Milotic k Šidlenám - vítá nás Jožin, dostáváme vstupenky a lístky na občerstvení a paní Rybová začíná svoje mistrovské umění ve vázání zamotávek. Nastrójily sme sa do štofek, delinek a květovic, parádu nám udělaly fěrtúšky a etamínové rukávce a zamotávky.
     Klenotnica začíná, my ideme na řadu až jako 27.  tož máme dosť času a sledujeme ostatní učinkující, jak jim to zpívá a tancuje.
     A už je to tady, Ríša hraje na cimbál, nastupujeme, Peťa bubnuje na "rachťák" - virbl - jak u odvodu a my začínáme zpívat baladu "Když janko do vojny šél". Bohdanka si tam střihla pěkné sólečka, Peťa odbubnoval konec a začínáme druhú písničku "Vrať ně, milý". Všecko sa nám to má vejít do 4 - 5 minutek,  a to sa nám také podařilo, protože sme mosely vypustit první lyrickú písničku "Stalo sa Mařence". To nás dost mrzalo, hlavně proto, že většina ostatních učinkujících časový prostor neřešila, přetahovala a tým pádem sa program protahl na dvě hodiny.
     Nekeré děvčata po vystoupení odjížďajú dom, nekeré ostávajú a sledujú další krásný program "Prostá krása" a potom eště "Nokturno".
       Škoda, že z Klenotnice nemáme kvalitní videozáznam, tak sem dávám enom odkaz na tento amatérský.
 https://photos.app.goo.gl/wxx5NNuby1znkADu5
     Myslím, že sa nám všeckým děvčatom zpívalo dobře a aj sa nám to povédlo. Byl to pro nás velký zážitek, zpívat v Klenotnici v havním pořadu. 
Přidávám nové fotky od profesionála:


FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI     V sobotu 30. 6. 2018 sme jely do Ostožské Nové Vsi na Lázeňské zpívání. Protože nás jelo enom 8, vzala Veronika aj céru Klárku, abysme zaplnily při vystoupení celé pódium a snížily věkový průměr.
    Vyjely sme před třetí hodinú odpoledňa a do lázní sme dojely tak, tak. Program už sa začal. Naštěstí sme vystupovaly až jako předposlední, tož sme si eště nechály uvázat šátky a mezitým sme poslúchaly ostatní sbory, jak jim to zpívá. 
    Když sme sa dostaly na řadu, přezpívaly sme nazkúšané písničky a přidaly sme eště tři další písničky , protože sa nám zdálo, že ostatní sbory zpívaly dél.  Mosim, řéct, že sa nám to podařilo. Že sme si udržaly tóninu a nesjely ani o tón níž. Dobře sme sa slyšely díky ozvučení, dobrej aparatúře a zvukařovi.
     Po vystoupení sme šly na večeřu - řízek s bramborovým salátem. Potom sme sa vrátily eště na chvílu do areálu, abysme si zazpívaly enom tak s ostatníma vespolek, daly si kafé a po závěrečném lúčení sa vydaly k autobusu na cestu dom. V lázňách sa nám líbilo, obdivovaly sme park a nádherné kvetoucí hortenzie. Dom sme dorazily kolem půl osmej navečer. 
Na přivítanú....Klárka


....na cestě k autobusu.....